Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft. mint a JustDoo (www.justdoo.hu) rendszer üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett rendszert igénybe vevő felhasználó (továbbiakban Felhasználó) közötti együttműködés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák.

1. Értelmező rendelkezések

1.1 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 70.
Adószám: 12316120-1-14
Cégjegyzékszám: 14-09-307358
Nyilvántartó: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Képviselő: Horváth Győző
Elérhetőség: info@hicomm.hu
 

1.2 Felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, aki a rendszerbe regisztrál, és így a Szolgáltató a JustDoo rendszer felhasználójaként nyilvántart.

1.3 A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató egy olyan Internet alapú rendszert nyújt a felhasználó számára, melynek segítségével menedzselheti a vállalkozásának feladatait, projektjeit. Feladatokat delegálhat a munkatársainak, partnereinek. A rendszer támogatja és megkönnyíti a napi munka szervezését rendszerezését, mind a feladatok, mind a keletkezett információk tekintetében. A JustDoo rendszer gyors hozzáférést nyújt a személyes és céges feladataihoz, a rendszerbe felvitt információkhoz. A Felhasználó által felvett feladatokat, információkat kizárólag a Felhasználó és a Felhasználó által kiválasztott (delegált) másik Felhasználó láthatja, módosíthatja.

1.4 Szerződés kötés

A regisztráció befejezése előtt el kell olvasni és el kell fogadni a jelen szerződési feltételeket. Regisztráció csak abban az esetben történik meg, amennyiben kattintással a Felhasználó bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz a szerződés elfogadása szerződéskötésnek minősül.

1.5 Szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időre szól és az előfizetési időszak lejártával automatikusan meghosszabbításra kerül. A Felhasználói Szerződés hatálya a szerződéskötés pillanatától, annak bármelyik fél által történő felmondásáig tart. A Felhasználói Szerződés az előfizetési időszak lejárta után – a felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában – folyamatosan hatályban marad (automatikus meghosszabbítás). Az új előfizetési időszakra az aktuális árak, valamint a korábban meghatározott egyéb feltételek az irányadók. A szolgáltatás korlátozottan a szerződéskötés pillanatától használható, teljes mértékben azonban csak az előfizetési díj pénzügyi teljesítését követően vehető igénybe.

1.6 Szerződés felmondása

1.6.1 A szerződést a Felhasználó abban az esetben, mondhatja fel, ha nem áll fenn tartozási kötelezettsége a Szolgáltató felé. Ebben az esetben írásban, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatás megszüntetését 1 hónapos határidővel.

1.6.2 A Szolgáltató 1 hónapos határidővel, indoklás nélkül felmondhat a Felhasználónak, abban az esetben, ha visszafizeti az előfizetési díj azon részét, melyre nem nyújt szolgáltatást.

1.6.3 Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatást.

2. A szerződés tárgya

2.1 A Szolgáltatás

2.1.1 A Szolgáltató az előfizetés időtartalma alatt a Felhasználói Szerződésben meghatározott, az 1. pontban körülírt alap szolgáltatást biztosítja a Felhasználónak.

2.1.2 A Szolgáltató folyamatosan fejleszti az alaprendszert.

2.1.3 A Szolgáltató az alaprendszeren kívül további extra szolgáltatásokat is kifejleszthet, ill. harmadik fél szolgáltatását közvetítheti, melyek nem feltétlenül részei az alapszolgáltatásnak. Ezen szolgáltatások egy része az alap tagdíjért, más részük külön díjért vehető igénybe. Jelen szerződésnek nem része a külön díjért igénybe vehető extra szolgáltatások, így azokra egyedi szerződések érvényesek. Az alap szolgáltatások a további fejlesztések után is kizárólag a tagdíj befizetésével igénybe vehetők, ezek a fejlesztések csak bővíthetik az alap szolgáltatások számát, és funkcionalitásukat.

3. Díj és díjfizetés

3.1 A szolgáltatás ellenértéke

Az alapszolgáltatást a Felhasználó díjmentesen veheti igénybe. Az alapszolgáltatás mennyiségi és funkcionális korlátozásokat tartalmaz a fizetős szolgáltatásokhoz képest.

A fizetős csomagokat a Felhasználó tagdíj ellenében veheti igénybe, melyről a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki, a Felhasználó felé. Az előfizetési időszakra érvényes díjat előre, egy összegben, legkésőbb a számla keltétől számított 8 napon belül köteles a Felhasználó megfizetni.

3.2 Szolgáltatás díja

A Szolgáltatás díja a rendeléskor érvényes, a honlapon közzétett árlista szerint alakul. A díjat a választott fizetési periódusnak megfelelően kell kiegyenlíteni. A Szolgáltató jogosult minden év január 1-jével a szolgáltatás díját maximálisan a tárgyévet megelőző év december 1-jén érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékével emelni. Ezt meghaladó díjváltozás csak a szolgáltatás általános bővítésével egyidejűleg állapítható meg.

3.3 Fizetési kötelezettség

Ha a Felhasználó a számlában szereplő díjat, az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Felhasználói hozzáférést a Szolgáltató azonnali hatállyal – további jognyilatkozat nélkül – letilthatja. Eredménytelen felszólítás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból kizárni, vagyis hozzáférését letiltani, adatait átmenetileg elérhetetlenné tenni. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel. A Felhasználói Szerződés automatikus meghosszabbításakor a Szolgáltató az új előfizetési időszakra vonatkozó szolgáltatói számlát állít ki. Ha az új előfizetési időszakra vonatkozó szolgáltatói számlát a Felhasználó pénzügyileg nem teljesíti, a Szolgáltató az így keletkező tartozást kintlévőségként kezeli.

3.4 Pénz-visszafizetési garancia

A JustDoo Szolgáltatásunkra 100 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. A Felhasználónak lehetősége van a regisztrációt követő 30 napon belül indoklás nélkül visszamondani a tagságot. Ez esetben a Szolgáltató a Felhasználó által befizetett teljes összeget visszautalja és minden felvett adatát töröli a rendszerből. A pénzvisszafizetési kérelmet írásban lehet benyújtani.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató az előfizetés fennállása alatt köteles a Felhasználó számára a JustDoo rendszer használatának lehetőségét folyamatosan biztosítani.

4.2 A rendszer használatához szükséges leírást a Szolgáltató a közzéteszi a www.justdoo.hu honlapokon, az esetlegesen felmerülő problémákat e-mailben orvosolja.

4.3 A Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal. Amennyiben a rendszer használatára a Felhasználónak az előfizetés ideje alatt a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból az előfizetés tartamának 1%-át meghaladó időtartamban nem volt módja – ide nem értve, ha a szolgáltatás elháríthatatlan külső okból kifolyólag szünetel – a Felhasználó a már megfizetett előfizetési díj arányos díjcsökkentésére tarthat igényt.

4.4 A Szolgáltató a Felhasználótól kapott valamennyi információt kizárólag a JustDoo rendszer működtetése érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

4.5 A Szolgáltató jogosult a részére a Felhasználó által megadott alap – az azonosításhoz szükséges – adatokat ellenőrizni.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó jogosult az előfizetés ideje alatt a JustDoo rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani.

5.2 A Felhasználó jogosult a JustDoo minden alap szolgáltatását igénybe venni.

5.3 A Felhasználó köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat, a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.

5.4 A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

6. A felhasználói szerződés megszűnése

6.1 A felhasználói szerződés megszűnik:
  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével,
  • bármelyik fél által történő felmondással.

A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

6.2 A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a JustDoo rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

  • a díjfizetés 60 napos késedelme,
  • valótlan adatok megadása,
  • más tagok zaklatása, rágalmazása, becsületsértése vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértése,

6.3 A szerződés megszűnésének visszamenőleges hatálya nincs, az nem érinti a Szolgáltatónak a megkezdett szolgáltatási időszakra vonatkozó előfizetési díj-igényét, amelyért Felhasználó köteles helytállni.

6.4 A Felhasználó a Felhasználói Szerződést legkésőbb az előfizetési időszak lejárta előtt 15 nappal, írásban mondhatja fel. Felmondás esetén a Felhasználó a fennmaradó előfizetési időszakra előfizetés – visszatérítési igénnyel nem állhat elő. Amennyiben a Felhasználó a fent említett határidőig a Felhasználói Szerződést nem mondja fel, annak hatálya automatikusan a felhasználó által választott előfizetési periódussal meghosszabbodik.

7. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2017. július 1-jétől hatályosak. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

Dolgozz otthonról, távmunkában!
Támogatás: +36 30 969 1072