Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a Hicomm Kft. szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.

A Hicomm Kft. tevékenységéből fakadóan alapvetően nem magánszemélyek részére nem nyújt szolgáltatásokat. A szolgáltatásai vállalkozások szervezési tevékenységét támogató szoftverek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, amelynek keretében azonban elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy feldolgozza.

A Hicomm Kft. által kezelt adatok nagy része céges adat, amely a nyilvános adatbázisokban fellehető, de természetes személyre vonatkozó személyes adatok is találhatóak az adatbázisban, amelyek nem különíthetők el a szolgáltatásnyújtás során.

A weboldalon szereplő űrlapjaink kitöltése során kérjük valós céges kapcsolattartói adatokat adjon meg!

A Rendelet a természetes személyek adatai kezeléséhez, hírlevél küldéshez és bizonyos sütik (cookie) alkalmazása előtt megkívánja a Felhasználó hozzájárulását, más esetben az adatkezelés hozzájárulás nélkül is szabályos. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy nem kap hírlevelet vagy nem tudja a honlap meghatározott szolgáltatásait igénybe venni.

A Hicomm Kft. a honlapon regisztrált ügyfeleivel fennálló szerződéses jogviszonyban, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit és az adatokat a saját eszközein kezeli. Harmadik felet nem von be sem az adatkezelésbe, sem az adatfeldolgozásba.

A Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:

Név: Hicomm Üzleti Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Hicomm Kft.) Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 70. 3/3 Képviselő neve: Horváth Győző ügyvezető Cégjegyzékszám: 14-09-307358 Bejegyző bíróság: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Adószám: 12316120-1-14 E-mail: info@hicomm.hu

Az adatkezelő továbbiakban, mint Hicomm Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Hicomm Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hicomm Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott vagy e-mailben kapott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Hicomm Kft. milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Hicomm Kft. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag a Hicomm Kft. weboldalára vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

A weboldalról elérhető alkalmazás használatához szükséges a regisztráció, mely tartalmaz személyes adatokat is, mint pl. e-mail cím vagy név adatok.

A Hicomm Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hicomm Kft. az adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait, a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról és beépítette a piacon fellelhető legjobb gyakorlatokat.

1.1 Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett, felhasználó”: Az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy mindig tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen.

A rendelettel összhangban az Adatkezelő bemutatja, milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges minimum (adattakarékosság elve). Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg). Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is hogy a rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

3. A Hicomm Kft. által gyűjtött és kezelt adatok

Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

3.1 Adatkezelési szabályok

– Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

– A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

– Ön kérelmezheti a Hicomm Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

– Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

– Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hicomm Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

– A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségen. Ezen túlmenően Önnek lehetősége van a felhasználói felületen is kezdeményezni az adatai, a teljes felhasználói fiókjának és az összes felvitt adatának törlését. Ez az Ön visszaigazolását követően automatikusan megtörténik.

– Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

 

3.2 Adatkezelési események részletes leírása

 
Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Regisztráció a szolgáltatásba

A szolgáltatásunk iránt érdeklődők, egy rövid regisztráció után használhatják az alkalmazásunkat, melyben azonosítják magukat és megadják azokat az alap adatokat, melyek szükségesek a rendszer használatához. Az adatkezelés célja az azonosítás, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, program használatához szükséges azonosító bekérése. Az Ön regisztrálását csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja az alkalmazás használatához és az azonosításához minimálisan szükséges adatokat.
Érintettek köre A szolgáltatást kipróbáló, használó, azaz felhasználó.
Az adatkezelés jogalapja Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre és célja
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
Az Ön neve azonosítás, kapcsolattartás
felhasználónév szolgáltatás egyszerűbb használata, belépési azonosító
jelszó azonosítás, adatainak biztonsága
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése Az adatokat az Ön által történő visszavonásig, azaz addig kezeljük, amíg aktívan használja az alkalmazást. Az adatok törlését Ön önállóan bármikor kezdeményezheti a szolgáltatás felületén, mely egy visszaigazolás után automatikusan törlésre is kerül. Az adatai az Ön hosszabb idejű inaktivitása után egy erre történő felszólítást követően automatikusan törlésre kerül. Az inaktivitás időtartama legalább 6 hónap, de maximum 1 év, amennyiben Ön nem kéri tőlünk közvetlenül ezen idő meghosszabbítását. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon, az alkalmazás felületén közvetlenül vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai
Az adatok tárolási módja elektronikus
   
Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Szolgáltatás megrendelése, előfizetése

Bár termékeink címzettjei elsősorban természetes személyek, a megrendelés folyamán magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen. Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, számla küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Érintettek köre A terméket megrendelő kapcsolattartó vagy vállalkozás képviselője.
Az adatkezelés jogalapja Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre és célja
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
számlázási név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Számlázási cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Levelezési cím (csak ha különbözik a számlázási címtől) kapcsolattartás, számlázás
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év). A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken valamint a szolgáltatás ebes felületén.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai
Az adatok tárolási módja elektronikus
   
Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Panaszkezelés, információ kérése

Ön a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti.
Érintettek köre Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).
Az adatkezelés jogalapja A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező. Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
A kezelt adatok köre és célja e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás
panasz tárgya panaszkezelés
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai panaszkezelés
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
  Az adatkezelő és alkalmazottai
Az adatok tárolási módja elektronikus
   
Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Hibaelhárítás, hibajavítás

A program nem megfelelő működése esetén kérheti, a Hicomm Kft. segítségét a megfelelő működés helyreállításának az érdekében. A kérését a panaszkezeléshez hasonló módon teheti meg. A helyes működés helyreállításához azonban az adatkezelőnek szüksége lehet további információkra és adatokra, akár képernyőképekre is.
Érintettek köre Az érintett felhasználók azon köre, akik élő támogatással rendelkeznek.
Az adatkezelés jogalapja A hibaelhárítás folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, a felhasználó kérése alapján. Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
A kezelt adatok köre és célja e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás
Hibás működés leírása segítségnyújtás alapja
problémás tranzakciók adatai hiba feltárása
Szükség esetén képernyőképekre, mely a hibás működést illusztrálja. Csak akkor, ha más megoldás már nem áll rendelkezésre a hibás működés megszüntetésére. Ez esetben a felhasználó figyelmét külön felhívjuk az adatok tartalmára és mennyiségére. Amennyiben ehhez nem járul hozzá a felhasználó, akkor megtagadhatja ezen adatok átadását. Ez azonban azzal járhat, hogy az adatfeldolgozó nem tudja maradéktalanul feltárni, megoldani a hibajelenséget. Az adatátadás megtagadásából fakadó esetleges további problémák, károk nem háríthatóak át az adatkezelőre. Hibajavítás.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése A hibás működés feltárásának és megoldásának valamint a megoldás elfogadásának ideje. Amennyiben a megoldás elfogadásra került, az átadott adatok végleges és visszavonhatatlan törlésre kerülnek. Amennyiben a megoldás nem kerül elfogadásra, akkor is 8 munkanap után az átadott adatok törlésre kerülnek.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai
Az adatok tárolási módja elektronikus
   
Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Hírlevél küldés

A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, ajánlatot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatainkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárul ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. (A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.) A hozzájárulását a hírlevélre való jelentkezés elküldésével tudja megtenni.
Érintettek köre A hírlevélre feliratkozók.
Az adatkezelés jogalapja Az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre és célja név azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozási linkre kattintva. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A hírlevél listáról történő leiratkoztatása és esetlegesen (külön kérése alapján) az adatainak törlése a kérése alapján haladéktalanul megtörténik. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai
Az adatok tárolási módja elektronikus

 

4. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

4.1 Az adatkezelés irányelvei

A Hicomm Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4.2 Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Hicomm Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Hicomm Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Hicomm Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Hicomm Kft. munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

4.3 Helyesbítés és törlés

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni ezen dokumentumban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Hicomm Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Hicomm Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Hicomm Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Hicomm Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.4 Tiltakozás adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Hicomm Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

4.5 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL:https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Hicomm Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a szerverein találhatók meg. A szolgáltatást külső szerveren nyújtja, melyre szerver hosting szolgáltatást vesz igénybe.

Szerver hosting szolgáltatónk adatai:

Cégnév: Host Europe GmbH
Székhely: Welserstraße 14 51149 Cologne Germany
Weboldal: www.server4you.net
E-mail: info@server4you.net
Telefon: (+49) 221 4291 4310

A Hicomm Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; hitelessége és hitelesítése biztosított; a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Hicomm Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Hicomm Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Hicomm Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Hicomm Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

5.1 Sütik (cookie), analitika

A www.justdoo.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a justdoo.hu oldalon.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 

A honlapunkon, annak folyamatos fejlesztése érdekében használjuk a Google Analytics alkalmazást. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. Ezzel felhasználót egyedileg nem lehet azonosítani, csak statisztikai kimutatásokat kapunk.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az fejleszthesse a szolgáltatásait. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról):

Azok a webhely-felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)

A Google adatvédelmi irányelvei:https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/…./google_privacy_policy_hu.pdf

6. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

7. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

7.1 Elérhetőségek

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: Hicomm Kft. Levelezési cím: 7400 Kaposvár Fő u. 70. Email: info@hicomm.hu Telefonszám: +36 82 312-391, +36 30 567 4969

8. Egyéb

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Hicomm Kft.-t.

 

Kaposvár, 2018. május 22.

Dolgozz otthonról, távmunkában!
Támogatás: +36 30 969 1072